företags kund

Vi samlar in information från Er om Ni:

 • besöker eller använder vår webbplats,

 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss,

 • ser eller klickar på annat online innehåll, samt

 • interagerar med oss genom andra webbplatser och appar.

Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst Ni använder. Dessa uppgifter kan till exempel vara:

 • person- och kontaktinformation: namn, person, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc., samt

 • informationen Ni ger oss.

Vi (och våra leverantörer) samlar också in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. Majoriteten av cookies och liknande teknik samlar vi endast in avidentifierade uppgifter, som hur Ni kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter.

Vi (och våra leverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers online plattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.


privatkund eller gäldenär

Vi kommer att behandla de person- och kunduppgifter Ni lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in i syfte att hantera dina fakturaärenden.

Vi (och våra leverantörer) samlar in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. Majoriteten av cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur Ni kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter. 

Vi (och våra leverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers online plattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst Ni använder. Dessa uppgifter kan till exempel vara:

 • person- och kontaktinformation: namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc.,

 • finansiell information: din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik, etc., samt

 • informationen Ni ger oss.


INFORMATIONS DELNING

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande:

 • med kreditupplysningsföretag, inkassoföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina förfallna fordringar i enlighet med våra villkor,

 • med tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa rättsordningar, rättsliga krav eller myndighetskrav och myndighetsbegäranden,

 • med våra leverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda NordFin Capital AB:s eller andras rättigheter,

 • med våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva vår verksamhet (vi kräver att leverantörerna skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter till de ändamål som vi angivit).

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Om Ni är kund hos oss innebär detta generellt att vi sparar uppgifterna så länge vi har en pågående kundrelation samt 12 månader därefter. Om Ni är gäldenär innebär det generellt att vi sparar uppgifterna så länge Ni har ett pågående inkassoärende hos oss samt 12 månader därefter. Bokföringsinformation kan komma att sparas en längre period enligt gällande lagstiftning.


Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data. Ni kan begära en kopia av de uppgifter Ni skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om ersjälv.

Rätt till begränsning. Ni har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter i vissa omständigheter när Ni har ifrågasatt personuppgifternas korrekthet, behandlingen har varit olaglig, Ni behöver tillgång till uppgifterna för att försvara rättsliga anspråk eller Ni har invänt mot behandlingen vad gäller huruvida det föreligger berättigade skäl för behandlingen.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Ni har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för NordFin Capital AB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av Er data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt bank- och penningtvättslagstiftning. I ett sådant fall blockerar vi den datan som vi är skyldiga att spara, så att den inte kan användas för andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.